Vogeldagboek©


Maandag 14 juli 2008 - Onbetrouwbare normen en waarden van overheid

De zwanenzang van de zwanendrifters?

De overheid wijst haar onderdanen doorlopend op 'normen en waarden'.
Zelf geeft die overheid er ondertussen doorlopend blijk van (lees o.m. de Ombudsman) het niet zo nauw te nemen met fatsoensregels.
Me beperkend tot de natuur: kijk eens in hoeveel plaatsen broedvogels en zeldzame bloemen geklepeld worden,
ganzen massaal vergast worden (binnenkort is Zuid-Holland aan de beurt) enz. enz.,
waarbij wetten overtreden worden die juist bedoeld zijn om de natuur te beschermen.

Hieronder een recent voorbeeld waarnaar je als burger met open mond van verbijstering staat te kijken.
Het is een (te) lang verhaal, maar het is niet korter te vertellen; ik heb al erg veel info weggelaten.

Knobbelzwaan060706B
Getatoeëerde knobbelzwaan (Cygnus olor - Mute Swan) met de initialen van zwanendrifthouder P O.
Het getal 44 slaat op zijn geboortejaar 1944. De foto heb ik in juli 2006 gemaakt.
De roodbruine veren op zijn kop komen door het grondelen.


Ruim een decennium geleden besloot de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
om via een overgangsregeling van tien jaar een verbod in te stellen op het houden van zwanendriften.
Dat verbod, vanaf 1 april 2008, kwam mede tot stand op advies van de Raad voor Dieraangelegenheden
vanwege de dieronvriendelijkheid die het houden van zwanen per definitie in zich heeft.
In 2002 werd de Flora- en faunawet (Ffw) ingevoerd en ook daardoor was het houden van zwanendriften niet meer gewettigd.

Zwanendrift is een adellijk privilege dat stamt uit de middeleeuwen. Met toestemming van de grondeigenaars
zet een zwanendrifthouder geleewiekte knobbelzwanen uit die in het vrije veld nestelen en jongen krijgen.
Bij de jonge knobbelzwanen wordt een deel van de grote slagpennen van één vleugel geamputeerd. Vliegen kan dan niet meer.

Door een tatoeage in de snavel aan te brengen en/of halsveren weg te scheren weet de houder welke zwanen van hem zijn.
Hij verkoopt dons en vlees of 'hele vogels'. De laatste beroepszwanendrifthouder opereert vanuit Nieuwerbrug bij Woerden.
In Vogeldagboek is hierover al eerder gepubliceerd in de rubriek Natuur & Wet.

In maart was een lezeres ter ore gekomen dat deze zwanendrifthouder mogelijk toch weer een vergunning zou krijgen.
LNV wilde mij geen exacte gegevens verstrekken maar 'u moet vooral de website van het ministerie in de gaten houden'.
Daarop worden besluiten op grond van de Ffw gepubliceerd en dan kunnen betrokkenen bezwaar maken of beroep aantekenen.
Ik gaf meteen mijn informatie door aan De Faunabescherming die zich al eerder met deze kwestie had beziggehouden.
Op een direct daarna verzonden brief aan LNV heeft Faunabescherming nooit antwoord gekregen.

Wulp110708
Vogels horen vrij te kunnen vliegen, zoals deze wulp (Numenius arquata - Curlew) vrijdag op de Starrevaart.

Op 26 juni kreeg ik van een andere lezeres een foto van een aangepakte zwaan uit Bergambacht.
Uit haar verhaal en het leewieken van jonge vogels (twee zijn er een dag later doodgegaan...) bleek
dat de zwanendrifthouder weer volop aan het 'middeleeuwse werk' was. Hoe kon dat nou? Dat had de overheid toch verboden?

Ik zal u, lezers, besparen welke activiteiten ik hierna ondernomen heb om de waarheid boven tafel te krijgen.
Als ik alle juridische haken en ogen zou publiceren, zou het verhaal helemaal onleesbaar worden.
Zo zijn er diverse wetten van toepassing, in het bijzonder de Ffw en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd).

De simpele feiten: op 31 maart 2008 heeft de minister van LNV ontheffing voor de zwanendrift verleend.
Die ontheffing betrof art. 34 van de Gwwd waarbij het verboden was om knobbelzwanen te houden.
Het hierover door de minister persoonlijk ondertekende besluit is nooit gepubliceerd,
laat staan dat het parlement is geïnformeerd (waar de zaak diverse malen was besproken), of betrokkenen.

Op 4/10 juni heeft de Dienst Regelingen van het ministerie ontheffing aan de zwanendrifthouder verleend
van bepalingen in de Ffw (in dit geval art. 75) waaraan iedereen in de natuur moet voldoen.
Pas na enkele telefoontjes van mij naar het ministerie werd het besluit op de website gezet, op 8 juli. 'Vergeten'.

Over deze hele geheimzinnige gang van zaken heb ik meteen weer contact gezocht met De Faunabescherming.
Zodra we met de nodige moeite de beschikkingen van de minister en van het ministerie toegezonden gekregen hadden,
heeft Faunabescherming (afgelopen donderdag) een beroepschrift bij de Amsterdamse rechtbank ingediend
tegen de ontheffing Gwwd en een bezwaarschrift bij het ministerie van LNV ingediend over de ontheffing Ffw.
Gelet op de actualiteit heeft Faunabescherming bij de rechter om spoedbehandeling gevraagd.

Egel120708
Dit is de egel (Erinaceus europaeus - Hedgehog) die een nest heeft gebouwd in onze tuin. Slaapnest of kraamkamer?
Bijna dagelijks zie ik de egel in zijn/haar (slaap)nest in onze tuin.
Zaterdagavond zelfs twee! Ik zat rustig naar het ene beest te kijken dat snuivend vlak langs me heen liep,
toen hij ineens begon te communiceren met een andere egel een paar meter verderop.
Het waren slechts een drietal wederzijdse kreten, een heel apart geluid.


Het is verbijsterend om te zien met welk gemak de overheid met haar macht omspringt, de burger in het ongewisse latend.
Eerst wordt de zwanendrifthouderij verboden. Duidelijke besluitvorming, tot tevredenheid van vrijwel iedereen.
Vervolgens worden er in achterkamertjes (althans niet in de openbaarheid en al gedurende enkele jaren, zo blijkt nu)
allerlei zaken geregeld die haaks staan op een door iedereen geaccepteerde en gewaardeerde besluitvorming.
Bovendien worden die besluiten niet openbaar gemaakt zodat niemand ervan op de hoogte kan komen.

De argumenten van de minister zijn overigens merkwaardig te noemen. "Het is een cultuurhistorische activiteit".
Ja, maar een activiteit die wel in strijd is met het dierenwelzijn (het bepaald niet pijnloze en gemene leewieken,
het vangen en vervoeren van dieren), en die wet heeft de overheid zelf bedacht om ongewenste praktijken tegen te gaan.
Verder vond de minister dat betrokkene al heel lang zwanen houdt en gelet op zijn leeftijd (64 jaar)
werd hem 'bij wijze van uitzondering' een ontheffing voor vijf jaar verleend. Leeftijd? Uitzondering?
Was deze man dan niet al minstens tien jaar geleden gezegd dat hij moest stoppen met zijn dierenkwellende handel?

Los van de juridische aspecten is het uitermate storend dat je met zo'n draaiende overheid niet weet waar je aan toe bent.
De afgelopen jaren heb ik diverse vragen gekregen waarom (jonge) knobbelzwanen uit hun nesten werden gehaald.
Ik kon ze geruststellen: dat is per 1 april 2008 afgelopen, dat heeft de overheid nadrukkelijk besloten.

Dat vertrouwen blijkt beschaamd. Achter ieders rug om heeft de minister besloten de macht te gebruiken
om over de rug van dieren de eigen schrale opvattingen over dierenwelzijn door te drukken.
Ik houd u op de hoogte van deze koehandel met de Haagse normen en waarden.
(Op de valreep: ook de Partij voor de Dieren gaat bezwaren indienen, zo hoorde ik maandagmiddag.)

Havik140708A
Deze jonge havik (Accipiter gentilis - Northern Goshawk; juvenile) betrapte ik vanmorgen in het zonnetje.